Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu cấu trúc, độ bền và khả năng hấp phụ trên Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) của Cluster Nickel nhỏ bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Tải xuống Tải xuống PDF