Quay trở lại Chi tiết Bài báo Brassinosteroid ngoại sinh làm giảm sự tích tụ ROS ở Arabidopsis thaliana trong điều kiện stress thẩm thấu Tải xuống Tải xuống PDF