TẠP CHÍ KHOA HỌC TÂY NGUYÊN (e-ISSN 3030-4717; p-ISSN 2815-648X & 1859-4611)

 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. LÊ ĐỨC NIÊM

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

   
       PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM