TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN (ISSN 1859 - 4611)

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. LÊ ĐỨC NIÊM

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

GS.TS. NGUYỄN ANH DŨNG

PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM

 

PHỤ TRÁCH TRỊ SỰ

PGS.TS. Văn Tiến Dũng

 

BAN THƯ KÝ

TS. Nguyễn Đình Sỹ

TS. Đào Xuân Thu

ThS. Trần Thị Minh Hà

KS. Lê Thị Vân Nhi

CN. Võ Thị Thu Nguyệt

CN. Y Zina Ksor,