Đánh giá hiệu năng giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng MANET

Main Article Content

Đánh giá hiệu năng giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng MANET

Tác giả

Nguyễn Quốc Cường

Tóm tắt

Mạng Mobile Ad hoc Network (MANET) là mạng gồm các nút di động có khả năng nhận và truyền dữ liệu mà không cần đến cơ sở hạ tầng cố định. Truyền thông giữa mỗi cặp nút nguồn và đích được thực hiện bằng cách sử dụng các giao thức định tuyến. Các giao thức định tuyến này còn nhiều lỗ hổng bảo mật dẫn đến mạng MANET bị tấn công và ảnh hưởng rất lớn đến hiệu năng mạng. Tấn công lỗ đen (Blackhole Attack) là hình thức thu hút lưu lượng và đánh rơi các gói tin. Bài báo này trình bày cách thức tấn công lỗ đen trên giao thức định tuyến AODV (Adhoc On Demand Distance Vector), qua đó, bài báo đề xuất một giao thức định tuyến cải tiến là DSNAODV chống tấn công lỗ đen dựa trên việc đối sánh giá trị DSN (Destination Sequence Number) của gói RREP với giá trị trung bình DSN của tất cả gói tin nhận được trong quá trình khám phá đường đi. Sử dụng phần mềm mô phỏng Network Simulator phiên bản 2.35 (NS2.35) để cài đặt, mô phỏng các kịch bản tấn công lỗ đen, giao thức cải tiến DSNAODV chống tấn công lỗ đen. Qua đó đánh giá được hiệu năng của giao thức cải tiến DNSAODV dựa vào các thông số tỉ lệ chuyển phát gói tin thành công, tỉ lệ rơi gói tin, độ trễ trung bình.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử Tác giả

Nguyễn Quốc Cường

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Quốc Cường, ĐT: 0973303109, Email: nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

Tài liệu tham khảo

  • C.E. Perkins, E.M. Royer and S.R. Das. (2003). Ad hoc ondemand distance vector (AODV) routing. RFC 3561.
  • Irshad Ullah, Shoaib Ur Rehman. (2010). Analysis of Black Hole Attack on MANETs Using Different MANET Routing Protocols.
  • Meddeb, Rahma, et al. (2017). A survey of attacks in mobile ad hoc networks. International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS). IEEE, 2017.
  • M. B. M. Kamel, I. Alameri, and A. N. Onaizah. (2017). STAODV: A secure and trust based approach to mitigate blackhole attack on AODV based MANET. In 2017 IEEE 2nd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC) (pp. 1278-1282). IEEE
  • Semih Dokurer. (2006). Simulation of black hole attack in wireless ad-hoc networks. Ankara: Atılım University, pp. 78.
  • V. Sesha Bhargavi. (2020). A novel method for trust evaluation in a mobile ad hoc network. Int. J. Comput. Sci. Inf. Secur., vol. 18, No. 2, pp.1-10.
  • V. T. Tú and L. T. Ngọc. (2018). VRA-AODV: Routing protocol detects blackhole and grayhole attacks in mobile ad hoc network. J. Comput., vol. 13, No. 2, pp. 222–235. doi: 10.17706/jcp.13.2.222-235.