Tổng quan nghiên cứu về đa dạng hóa thu nhập của nông hộ

Main Article Content

Tổng quan nghiên cứu về đa dạng hóa thu nhập của nông hộ

Tác giả

Nguyễn Đức Quyền

Tóm tắt

Nghiên cứu về đa dạng hóa thu nhập (ĐDHTN) nông hộ được nhiều nhà khoa học ở nhiều lãnh thổ khác nhau quan tâm nghiên cứu thực hiện. Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, đánh giá, phân tích dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm về ĐDHTN. Bài viết trình bày nhiều khái niệm khác nhau về ĐDHTN của nông hộ, các nội dung nghiên cứu về chủ đề này khá đa dạng và tập trung vào một số nội dung như: Những yếu tố ảnh hưởng tính đa dạng thu nhập trong các nhân tố đẩy và kéo, những yếu tố quyết định tính đa dạng trong các nguồn thu nhập, những yếu tố quyết định ĐDHTN trong tài sản của nông hộ, đa dạng hóa như một quá trình thương mại hóa, đa dạng hóa hướng tới những hoạt động phi nông nghiệp và đa dạng hóa hướng tới những hoạt động tạo giá trị cao và các chỉ tiêu để đo lường về ĐDHTN. Bài viết còn tổng hợp các kết quả nghiên cứu về mối quan hệ tác động qua lại giữa ĐDHTN và thu nhập của nông hộ.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử Tác giả

Nguyễn Đức Quyền

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Đức Quyền, ĐT: 0373903939, Email: ndquyen@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Ông Nguyên Chương & Trần Như Quỳnh (2015). "Nghiên cứu sự đa dạng nguồn thu nhập hộ gia đình Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ", Kinh tế & Phát triển, 217, 65-74.
 • Nguyễn Đăng Hào (2012). "Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược sinh kế của các nông hộ tại vùng cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế", Tạp chí khoa học Đại học Huế, 3(72B), 93-102.
 • Phan Xuân Lĩnh (2016). Nguồn lực sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
 • Nguyễn Thị Mai (2019). "Đa dạng hóa thu nhập khi rủi ro: trường hợp nông hộ Việt Nam", Tạp chí Phát triển và Khoa học Công nghệ - Kinh tế - Luật, 723-735.
 • Nguyễn Linh Phương (2020). Nông nghiệp với sinh kế bền vững, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Khúc Văn Quý, Trần Quang Bảo & Hoàng Liên Sơn (2016). "Phân tích các yếu tố ảnh huởng tới sự đa dạng hóa thu nhập của hộ gia đình tại vùng đệm vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau", Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kỳ 1, 118-125.
 • Tarp, F. (2017). Tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu và thay đổi ở nông thôn Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Oxford.
 • Abdulai, A., CroleRees, A. (2001). "Determinants of income diversification amongst rural households in Southern Mali", Food Policy, 26(4), 437-452.
 • Babatunde, R. O., Qaim, M. (2009). "Patterns of income diversification in rural Nigeria: Determinants and impacts", Quarterly Journal of International Agriculture, 48(4), 305-320.
 • Barrett, C. B., Reardon, T., Webb, P. (2001). "Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa: concepts, dynamics, and policy implications", Food Policy, 26, 315-331.
 • Barrett, C. B., Reardon, T. (2001). "Asset, Activity, and Income Diversification Among African Agriculturalists: Some Practical Issues", Food Policy, 26(4), 315-331.
 • Block, S., Webb, P. (2001). "The Dynamics of Livelihood Diversification in Post-Famine Ethiopia", Food Policy, 26, 333-350.
 • Davis, J. R., Bezemer, D. (2003). Key Emerging and Conceptual Issues in the Development of the RNFE in Developing Countries and Transition Economies Bank. NRI Report to Department for International Development and World Bank no 2753.
 • Davis, J.R. (2003). The Rural Non-farm Economy, Livelihoods and their Diversification: Issues and Options. NRI Report to Department for International Development and World Bank No 2753.
 • Delgado, Ch. L., Ammar, S. (1997). Rural economy and farm income diversification in developing countries. International Conference of Agricultural Economists, Sacramento, CA, U.S.A.
 • Démurger, S., Fournier, M., Yang, W. (2010). "Rural households' decisions towards income diversification: Evidence from a township in northern China", China Economic Review, 21, S32-S44.
 • Diep, H. T. N., Vien, H. Th. (2017). "Determinants of income diversification and its effects on rural household income in Vietnam", Can Tho University Journal of Science, 6, 153-162.
 • Ellis, Fr. (1998). "Household strategies and rural livelihood diversification", The Journal of Development Studies, 35(1), 1-38.
 • Ellis, Fr. (1993). Peasant Economics: Farm Households and Agrarian Development, Cambridge University Press.
 • Ellis, Fr. (2000). "The Determinants of Rural Livelihood Diversification in Developing Countries", Journal of Agricultural Economics, 51(2), 289-302.
 • Ersado, L. (2003). Income Diversification In Zimbabwe: Welfare Implications From Urban And Rural Areas. FCND Discussion Paper 152, Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.
 • Escobal, J. (2001). "The Determinants of Nonfarm Income Diversification in Rural Peru", World Development, 29(3), 497-508.
 • Gautam, Y., Andersen, P. (2016). "Rural livelihood diversification and household well-being: Insights from Humla, Nepal", Journal of Rural Studies, 44, 239-249.
 • Haggblade, S., Hazell P., Reardon, T. (2010). "The Rural Non-Farm Economy: Prospects for Growth and Poverty Reduction", World Development, 38(10), 1429–1441.
 • Illukpitiya, P., Yanagida, J. F. (2008). "Role of income diversification in protecting natural forests: evidence from rural households in forest margins of Sri Lanka", Agroforest Syst, 74, 51-62.
 • Joshi, P. K., Gulati, A., et al. (2004). "Agriculture Diversification in South Asia: Patterns, Determinants and Policy Implications", Economic and Political Weekly, 39(24), 2457-2467.
 • Kasperski, S., Holland, D. S. (2013). "Income diversification and risk for fishermen", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(6), 2076-2081.
 • Khai, Tr. T., Danh, Ng. Ng. (2014). "Determinants of Income Diversification and Its Effects on Household Income in Rural Vietnam", JED, 221, 20-41.
 • Lanjouw, P., Feder, G. (2001). RuralNon-farm Activities and Rural Development: From Experience Towards Strategy, The World Bank Rural Development Strategy Background Paper no. 4.
 • Minot, N., Epprecht, M., et al. (2006). Income Diversification and Poverty in the Northern Uplands of Vietnam. Research report international food policy research institute Washington, dc 145.
 • Nghiem, L. T. (2010). Activity and Income Diversification: Trends, Determinants and Effects on Poverty Reduction. The case of the Mekong River Delta, Ph.D. Thesis, The International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.
 • Rao, C. R. (1982). "Diversity and dissimilarity coefficients: a unified approach", Theoretical population biology, 21(1), 24-43.
 • Reardon, T. (1997). "Using Evidence of Household Income Diversification to Inform Study of the Rural Nonfarm Labor Market in Africa", World Development, 25(5), 735-747.
 • Reardon, T., Berdegué, J., et al. (2007). Household Income Diversification into Rural Nonfarm Activities, in S. Haggblade et al. (eds), Transforming the Rural Nonfarm Economy: Opportunities and Threats in the Developing World (115-140), Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Schwarze, S., Zeller, M. (2005). "Income diversification of rural households in Central Sulawesi, Indonesia", Quarterly Journal of International Agriculture, 44(1), 61-73.
 • Schwarze, S. (2004). Determinants of Income Generating Activities of Rural Households, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen.
 • Sen, P. K. (2005). "Gini diversity index, hamming distance and curse of dimensionality", Metron-International Journal of Statistics, 63(3), 329-349.
 • Sultana, N., Hossain, Md. E., Islam, Md. K. (2015). "Income Diversification and Household Well-Being: A Case Study in Rural Areas of Bangladesh", International Journal of Business and Economics Research, 4(3), 172-179.
 • Walle, De D. V., Cratty, D. (2004). "Is the Emerging Non-farm Market Economy the Route Out of Poverty in Vietnam?", The Economics of Transition, 12(2), 237-274.
 • Wan, J., Li R., et al. (2016). "Income Diversification: A Strategy for Rural Region Risk Management", Sustainability, 8(1064), 1-12.
 • Yisihake, E., Anupama, U. (2018). "Determinants of Income Diversification and Its Share to Total Household Income in South, Nations, Nationalities and People Region, Ethiopia", Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), 5(11), 362-374.