Ảnh hưởng của hoạt động thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Main Article Content

Ảnh hưởng của hoạt động thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Tác giả

Phạm Thanh Hùng
Nguyễn Thị Trà Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 17 Ngân hàng Thương mại niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2013 - 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập từ các hoạt động dịch vụ và thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần có tác động cùng chiều đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Nghiên cứu cũng không tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê về sự tác động của thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và thu nhập từ mua bán chứng khoán đến khả năng sinh lời của các ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu chỉ ra các nhà quản lý ngân hàng có thể gia tăng khả năng sinh lời của ngân hàng bằng cách tìm kiếm các nguồn thu từ dịch vụ. Bên cạnh đó, các nhà quản lý cũng có thể góp vốn để thành lập công ty con hoặc nắm giữ cổ phần của các công ty có tiềm năng phát triển và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Phạm Thanh Hùng

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Phạm Thanh Hùng, ĐT: 0937773988, Email: pthung@ttn.edu.vn.

Nguyễn Thị Trà Giang

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Huỳnh Thị Hương Thảo, Ngô Minh Phương & Phạm Thị Kim Ánh (2021). Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng. 224+225, 70-79.
  • Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Thùy Trang (2018). Tác động của thu nhập ngoài lãi đến rủi ro và khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí khoa học đại học Đà Lạt. 1S(8), 118-132.
  • Chiorazzo, V., Milani, C. & Salvini, F. (2008). Income diversification and bank performance: Evidence from Italian banks. Journal of Financial Services Research, 33(3), 181-203.
  • Elsas, R., Hackethal, A., & Holzhäuser, M. (2010). The anatomy of bank diversification. Journal of Banking & Finance, 34(6), 1274-1287.
  • Gurbuz, A. O., Yanik, S. & Ayturk, Y. (2013). Income diversification and bank performance: Evidence from Turkish banking sector. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 7(1), 9-29.
  • Smith, R., Staikouras, C. & Wood, G. (2003). Non-interest income and total income stability, Bank of England.