Phát triển sản phẩm OCOP tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Phát triển sản phẩm OCOP tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Huỳnh Thị Nga
Nguyễn Thị Minh Phương
Phạm Thảo Vy

Tóm tắt

Hợp tác xã (HTX) ngày nay đang đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu phát triển nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung. Trong những năm qua số lượng HTX nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk tăng nhanh từ 223 HTX (năm 2018) lên 308 HTX (năm 2020) với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và có giá trị kinh tế cao như: cà phê, ca cao, hồ tiêu, mắc ca, bơ, sầu riêng,… Một số
HTX nông nghiệp đã tích cực tham gia phân hạng và đánh giá theo các tiêu chí từ chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (One commune, one product - OCOP) và bước đầu đạt được những kết quả đáng kể với 35 sản phẩm OCOP; trong đó 13 sản phẩm OCOP của HTX nông nghiệp. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới thì cần triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các hoạt động. Bằng phương pháp phân tích định tính, thông qua khảo sát 20 HTX nông nghiệp và 40 cán bộ của các HTX nông nghiệp; trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp, phân tích những tồn tại; bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển các sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Huỳnh Thị Nga

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Huỳnh Thị Nga, ĐT: 0914377943, Email htnga@ttn.edu.vn.

Nguyễn Thị Minh Phương

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Phạm Thảo Vy

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Hầu Tỷ (2020). Thừa Thiên Huế: Phát triển nông nghiệp gắn với Chương trình OCOP, Báo Công thương. [Online] Truy cập tại: https://congthuong.vn/thua-thien-hue-phat-trien-nong-nghiep-ganvoi-chuong-trinh-ocop-137707.html [Ngày truy cập: 12/10/2021].
  • Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk (2021). Báo cáo “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết TW5 khoá IX và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 của tỉnh Đắk Lắk”.
  • Nguyễn Thị Phương Thảo (2021). Ocop đem lại lợi ích gì. [Online] Truy cập tại: https://ocopmart.org/ocop-dem-lai-loi-ich-gi-nd707.html.
  • Sở NN và PTNT tỉnh Đắk Lắk (2021). Báo cáo “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp”.
  • UBND tỉnh Đắk Lắk (2021a). Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn năm 2021 - 2025.
  • UBND tỉnh Đắk Lắk (2021b). Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng năm 2022.
  • Văn Giang (2021). Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh địa phương từ Chương trình OCOP, Báo Công thương. [Online] Truy cập tại: https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/khoi-day-tiem-nang-themanh-dia-phuong-tu-chuong-trinh-ocop-81505.htm [Ngày truy cập: 18/10/2021].