Đánh giá sinh trưởng của một số loài cây bản địa trong khu rừng trồng hỗn giao tại Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Đánh giá sinh trưởng của một số loài cây bản địa trong khu rừng trồng hỗn giao tại Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Đặng Thành Nhân
Hồ Đình Bảo
Trần Thị Xuân Phấn
Ngô Thế Sơn
Nguyễn Hải Đăng
Lê Thái Học
Y Pha Buôn Krông
Lê Xuân Sơn

Tóm tắt

Rừng trồng hỗn giao các loài cây bản địa được trồng tại Đại học tây Nguyên có diện tích là 5.800 m2 với nhiều loài cây bản địa đại diện cho các kiểu rừng chính của Tây Nguyên hoàn thành vào tháng 9 năm 2020. Trên cơ sở đó, đánh giá sinh trưởng 8 loài cây trồng hỗn giao bằng lăng, cà te, cẩm lai, dổi nhung, hương, sao đen, sưa, trắc. Với phương pháp đo đếm toàn diện 8 loài cây trồng và xử lý số liệu thống kê. Kết quả sau một năm gây trồng các loài cây đã có sự thích nghi với điều kiện lập địa. Sinh trưởng đường kính bình quân đạt 3,03 cm; chiều cao bình quân đạt 2,16 m. Sau 12 tháng gây trồng cả đường kính và chiều cao đã có sự phân hóa khá mạnh. Đường kính lớn nhất là 5,9 cm, thấp nhất 1,4 cm; chiều cao cao nhất là 3,37 m, thấp nhất là 1,4 m. Các loài cây đạt yêu cầu về chất lượng.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Đặng Thành Nhân

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Đăng Thành Nhân, ĐT 0914142319, Email: dtnhan@ttn.edu.vn.

Hồ Đình Bảo

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Trần Thị Xuân Phấn

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Ngô Thế Sơn

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Hải Đăng

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Lê Thái Học

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Y Pha Buôn Krông

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Lê Xuân Sơn

Hạt kiểm lâm Đắk Glong, Đắk Nông

Tài liệu tham khảo

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2000). Tên cây rừng Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  • Ngô Kim Khôi, Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Văn Tuấn (2001). Tin học ứng dụng trong lâm nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  • Võ Văn Hồng, Trần Văn Hùng (2006). Cẩm nang lâm nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp