Kết hợp nền tảng Moodle và phần mềm Microsoft Teams trong giảng dạy trực tuyến môn Tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Kết hợp nền tảng Moodle và phần mềm Microsoft Teams trong giảng dạy trực tuyến môn Tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Y Cuôr Bkrông
Nguyễn Thị Mỹ Liên
Cù Thị Ngọc Hoa
Rơ Lan A Nhi
Trần Lê Thanh Tú
Trần Ngọc Anh

Tóm tắt

Hiện nay, việc ứng dụng các công cụ, nền tảng dạy học trực tuyến như Moodle, Microsoft Teams để phục vụ cho việc học tập, đặc biệt là học tập trực tuyến ngày càng phổ biến. Là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, Moodle cho phép người dạy tạo ra các khóa học trên mạng một cách dễ dàng và thuận tiện rất phù hợp với tình hình hiện tại của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam nói chung, và tại Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng. Kế thừa các nghiên cứu trước đây về ứng dụng của nền tảng Moodle trong dạy học trực tuyến, nhóm nghiên cứu đã thực hiện giảng dạy môn Tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên ngữ kết hợp sử dụng công cụ giao tiếp trực tuyến Microsoft Teams để tương tác trực tuyến với sinh viên. Nghiên cứu đã mô tả các tính năng, cách thiết kế khóa học, bài giảng, và tiến hành giảng dạy trên nền tảng Moodle. Kết thúc khóa học, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp kết quả phản hồi, đánh giá của sinh viên về khóa học trực tuyến trên nền tảng Moodle. Kết quả tổng hợp cho thấy hầu hết sinh viên đều có phản hồi tích cực về khóa học, tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên không hài lòng về trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nền tảng Moodle trong giảng dạy các môn tiếng Anh nói riêng, và các môn học khác nói chung nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo của trường.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Y Cuôr Bkrông

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Y Cuôr Bkrông, ĐT: 0914407690, Email: ycuorbkrong@ttn.edu.vn.

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên

Cù Thị Ngọc Hoa

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên

Rơ Lan A Nhi

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên

Trần Lê Thanh Tú

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên

Trần Ngọc Anh

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016). Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT - Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.
 • Lê Thị Ngọc Hà (2016). Ứng dụng Moodle trong dạy và học Tiếng Pháp tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Khoa Học Xã Hội, Nhân Văn và Giáo Dục, 6(4), 49–55.
 • Nguyễn Thanh Hội (2020). Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần “Ứng dụng công nghệ thông tin trong Hóa học” phục vụ giảng dạy cho sinh viên Đại học Ngành công nghệ vật liệu. Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học SP Kỹ Thuật (Vol. 1, Issue 1).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền (2011). Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVT. Báo cáo khoa học - Trường Đại học Công nghệ GTVT.
 • Nguyễn Văn Huệ & Đinh Lư Giang (2008). Một số kinh nghiệm về hình thức học tập kết hợp tại khoa Việt Nam học. Hội Thảo Khoa Học Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Theo Học Chế Tín Chỉ, 81–96.
 • Al-Ajlan, A., & Zedan, H. (2008). Why Moodle. https://doi.org/10.1109/FTDCS.2008.22
 • Eales, F., & Oakes, S. (2015). Speakout: Elementary (2nd ed.). Pearson Education Limited.
 • Horvat, A., Dobrota, M., Krsmanovic, M., & Cudanov, M. (2015). Student perception of Moodle learning management system: a satisfaction and significance analysis. In Interactive Learning Environments (Vol. 23, Issue 4, pp. 515–527)
 • Ikawati, Y., Harun Al Rasyid, M. U., & Winarno, I. (2020). Student Behavior Analysis to Detect Learning Styles in Moodle Learning Management System. International Electronics Symposium (IES), 1(20), 501–506.
 • Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 55.
 • Moodle (2021). Moodle.org. Moodle. https://docs.moodle.org/dev/Moodle_App_Overview
 • Zelinskiy, S. (2020). Analysis of the Possibilities of the Moodle Learning Management System for Organization of Distance Learning in the Conditions of the University. ScienceRise: Pedagogical Education, 5(38), 33–36.