Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang

Main Article Content

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang

Tác giả

Phan Thị Xuân Hương
Trần Thị Thùy Dương

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích: thống kê mô tả, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xây dựng và đánh giá thang đo. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích hồi quy đa biến, phân tích ANOVA được sử dụng để kiểm định các giả thuyết trong nghiên cứu thông qua phần mềm SPSS 22.0 với số lượng mẫu là 500 sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật tại Trường Đại học Nha Trang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với 5 nhân tố được đưa vào khảo sát, chỉ có 4 nhân tố tác động đến sự hài lòng, gồm: (1) Chương trình đào tạo (β = 0,785); (2) Năng lực giảng viên (β = 0,303); (3) Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (β = 0,094) và (4) Các hoạt động hỗ trợ hành chính (β = -0,065). Từ kết quả phân tích trên, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp giúp cải thiện sự hài lòng của sinh viên. 

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Phan Thị Xuân Hương

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang

Trần Thị Thùy Dương

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Trường Đại học Nha Trang;
Tác giả liên hệ: Trần Thị Thùy Dương, ĐT: 0933832989, Email: duongttt@ntu.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích nghiên cứu dữ liệu với SPSS, tập 1&2, Nhà xuất bản Hồng Đức.
 • Lê Đức Tâm (2012). Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học xây dựng Miền Trung, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang.
 • Lê Phước Lượng (2011). Sử dụng mô hình thang đo SERVPERF nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trong dạy học, Kỷ yếu nghiên cứu khoa học năm 2011, Trường Đại học Nha Trang.
 • Nguyễn Thành Long (2006). Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng đào tạo đại học tại Trường Đại học An Giang. Báo cáo nghiên cứu khoa học trường Đại học An Giang.
 • Nguyễn Thị Hiển (2011). Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ dạy và học của Trường Đại học Nha Trang, Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, Trường Đại học Nha Trang.
 • Nguyễn Thị Thắm (2010). Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Nguyễn Thị Trang, Lê Dân (2010). Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại trường Ðại học Kinh tế, Luận văn Thạc sỹ, Ðại học Ðà Nẵng.
 • Phạm Thị Cúc Phương (2008). Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Học viện hàng không Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
 • Tô Bá Trượng (2005). Chất lượng giáo dục theo cách nhìn của các nhà khoa học, Báo Nhân Dân điện tử, số tháng 7/2005.
 • Trần Xuân Kiên (2008). Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng đào tạo tại trường Đại học An Giang, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Trường Đại học An Giang.
 • Barnett, R. (1992). Improving Higher Education: Total Quality Care, The Society for Research into Higher Education and Open University Press, Buckingham.
 • Curry, A. & Sinclair, E. (2002). Assessing the Quality of Physiotherapy Services using Servqual, International Journal of Health Care Quality Assurance, 15(5), 197.
 • Diamantis, V. G. và Benos, K. V. (2007). Measuring student satisfaction with their studies in an International and European Studies Departerment, Operational Research, An International Journal, 7(1), 47-59.
 • Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implication, European journal of marketing, 18(4), 36-44.
 • Hair, J. F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. (1998). Multivariate Data Analysis, 5th Edition, Prentice-Hall International.
 • Harvey, L & Green, D. (1993). Defining Quality, Assessment and Evaluation in HE, 18(1), 9-14.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A & Berry, L.L. (1988). Service: a multiple – item scale for measuring consumer perceptions of service quality, Journal of Retailing, 64.