Quay trở lại Chi tiết Bài báo Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2021 Tải xuống Tải xuống PDF