Nâng cao chất lượng dạy và học tác phẩm văn học nước ngoài trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông

Main Article Content

Nâng cao chất lượng dạy và học tác phẩm văn học nước ngoài trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông

Tác giả

Lương Văn Hà

Tóm tắt

 Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy và học tác phẩm văn học nước ngoài trong chương trình Ngữ văn bậc Trung học phổ thông (THPT), đi sâu tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học văn học nước ngoài đồng thời chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. Bài viết không chỉ khẳng định vị trí của văn học nước ngoài trong chương trình Ngữ văn bậc THPT mà còn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tác phẩm văn học nước ngoài sao cho hiệu quả như: thay đổi phương pháp dạy và học văn học nước ngoài theo hướng phát huy năng lực người học, dạy học theo chủ đề, tăng cường các hoạt động ngoại khóa và sân khấu hóa văn học nước ngoài.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử Tác giả

Lương Văn Hà

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Lương Văn Hà, ĐT: 0907659637, Email: lvha@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

  • Đặng Anh Đào (2009). Văn học phương Tây, NXB Giáo dục.
  • Lê Huy Bắc (2009). Dạy học văn học nước ngoài Ngữ văn 11 cơ bản và nâng cao, NXB Giáo dục.
  • Lê Huy Bắc (2012). Giáo trình Văn học phương Tây, NXB Giáo dục.
  • Nguyễn Thị Thanh Hương (1998). Phương pháp tiếp nhận tác phẩm văn học ở trường phổ thông trung học, NXB Giáo dục.
  • Nguyễn Thị Lan (2010). Văn học nước ngoài trong nhà trường, NXB Hội nhà văn, Hà Nội.
  • Phạm Thị Liên (2020). “Định hướng cách tiếp nhận văn học nước ngoài trong trường phổ thông ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, số 37, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Phan Trọng Luận (2001). Văn học nhà trường, nhận diện, tiếp nhận, đổi mới, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  • Phan Trọng Luận (2019). Ngữ văn 10, 11, 12, NXB Giáo dục.
  • Lưu Thị Ngọc (2010). Dạy học truyện ngắn “Người trong bao” của A.P. Sêkhốp ở trung học phổ thông theo hướng tiếp cận văn hóa, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Phùng Văn Tửu (2008). Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài, NXB Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.