Yếu tố nền tảng kinh tế và các kết nối cứng để phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Yếu tố nền tảng kinh tế và các kết nối cứng để phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Nguyễn Thanh Phương
Phạm Văn Trường

Tóm tắt

Dựa trên các số liệu thứ cấp thu thập được, bài viết này tập trung (i) nghiên cứu các yếu tố nền tảng kinh tế cho phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk, (ii) nghiên cứu các kết nối cứng cho phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk và (iii) đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện các yếu tố nền tảng kinh tế, kết nối cứng cho phát triển công nghiệp chế biến. Kết quả phân tích cho thấy các nền tảng kinh tế và kết nối cứng cho phát triển công nghiệp chế biến tại Đắk Lắk như thể chế - thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng (đặc biệt là đường giao thông)… còn hạn chế. Để góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp chế biến, trong thời gian tới cần tiếp tục cải thiện những yếu tố này.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thanh Phương

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Phương, ĐT: 0943067275, Email: ntphuong@ttn.edu.vn.

Phạm Văn Trường

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tài liệu tham khảo

  • Hùng, M. (2018). Thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và kết cấu hạ tầng. Nguồn từ https://dangcongsan.vn/thoi-su/thuc-hien-3-dot-pha-chien-luoc-ve-the-che-nhan-luc-va-ket-cau-hatang-507056.html
  • UBND tỉnh Đắk Lắk (2016). Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh Đắk Lắk năm 2016.
  • UBND tỉnh Đắk Lắk (2018). Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
  • UBND tỉnh Đắk Lắk (2020). Quyết định 865/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về viêc phê duyệt Đề án tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
  • Y Thanh Hà, N.K., Phương, N.T., Dung, B.T.L.D. (2019). Vai trò của chính quyền tỉnh Đắk Lắk trong việc thúc đẩy thu hút đầu tư tư nhân phát triển kinh tế. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 31 tháng 11/2019 (713) – Năm thứ 52, Tr 94-97