Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Phạm Huy Tựa

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên cho thấy, công tác tổ chức và sử dụng cán bộ quản lý sinh viên hiện nay chưa phù hợp với các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và chưa đảm bảo tính khoa học trong tổ chức thực hiện. Thực tế trên dẫn đến công tác quản lý sinh viên trong các khoá học Giáo dục Quốc phòng và an ninh chưa được chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều yếu tố thuận lợi hình thành các vi phạm kỷ luật của sinh viên. Để khắc phục thực trạng trên, các giải pháp cần được tiến hành là: đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức quản lý sinh viên; đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên và cải tiến mô hình quản lý sinh viên hiện nay với hạt nhân là đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp sinh viên trong các khoá học Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử Tác giả

Phạm Huy Tựa

Trung tâm Giáo dục QPAN Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Phạm Huy Tựa; Tel: 0905211278; Email: phtua@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001). Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 06/02/2001 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng. Hà Nội.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003). Quyết định số 937/2003/QĐ-BGDĐT ngày 03/03/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Trung tâm GDQP Tây Nguyên trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên. Hà Nội.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007). Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên. Hà Nội.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017). Quyết định số 433/QĐ-BGDĐT, ngày 15/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên. Hà Nội.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020). Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Hà Nội.
 • Bộ Quốc Phòng (2015). Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam. Nxb Quân Đội Nhân dân, Hà Nội.
 • Bộ Quốc Phòng (2021). Quyết định số 2861/QĐ-BQP, ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Hà Nội.
 • Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội (2015). Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05/11/2015 quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường CĐ, cơ sở GDĐH. Hà Nội.
 • Quốc hội (2013). Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh. Hà Nội. Trường Đại học Tây Nguyên (2007). Quyết định số 712/QĐ-ĐHTN-TCCB, ngày 04/5/2013 về việc ban hành Quy định về hoạt động giáo dục của Trung tâm GDQP Tây Nguyên. Đắk Lắk.
 • Trường Đại học Tây Nguyên (2017a). Quyết định số 1406/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động giáo dục của Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên. Đắk Lắk.
 • Trường Đại học Tây Nguyên (2017b). Quyết định số 1407/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý học sinh, sinh viên học tập môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên. Đắk Lắk.
 • Trường Đại học Tây Nguyên (2020). Quyết định số 2107/QĐ-ĐHTN, ngày 23/10/2020 về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên. Đắk Lắk.