Lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Chu Vương Thìn
Phạm Hùng Mạnh
Trần Văn Hưng
Bùi Thị Thủy

Tóm tắt

Qua quá trình tìm hiểu, thu thập và phân tích tổng hợp tài liệu của các tác giả trong nước và nước ngoài, chúng tôi đã sàng lọc và hệ thống hóa được 35 test đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên. Bằng phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán thống kê chúng tôi đã xác định được 06 test đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo để kiểm tra, đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Chu Vương Thìn

Khoa Sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Chu Vương Thìn; ĐT: 0975930600; Email: vuongthindk@gmail.com.

Phạm Hùng Mạnh

Khoa Sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên;

Trần Văn Hưng

Khoa Sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên

Bùi Thị Thủy

Khoa Sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Aulic, I.V. (1982). Đánh giá trình độ luyện tập thể thao, Hà Nội, NXB TDTT.
  • Dương Nghiệp Chí (2004). “Đo lường thể thao”, Hà Nội, NXB TDTT.
  • Haff, G. & Triplett, T. (2016). Essentials of Strength Training and Conditioning. 4th ed. Champaign, Il: Human Kinetics.
  • Goikhơman, P.N. (1978). Các tố chất thể lực của Vận động viên, Dịch: Nguyễn Quang Hưng, NXB. TDTT, Hà Nội.
  • Nguyễn Toán & Phạm Danh Tốn (2006). Lý luận và phương pháp thể dục thể thao, Hà Nội, NXB TDTT.
  • Chu Vương Thìn (2022). Nghiên cứu đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây nguyên, đề tài cơ sở năm 2022 tại trường ĐHTN.