Nhận thức của sinh viên năm thứ nhất ngành sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên về năng lực ứng xử sư phạm

Main Article Content

Nhận thức của sinh viên năm thứ nhất ngành sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên về năng lực ứng xử sư phạm

Tác giả

Vũ Thị Vân
Trần Thị Lệ
Đinh Thị Trang
Trương Quỳnh Như

Tóm tắt

Nội dung bài báo đề cập đến mức độ nhận thức của 186 sinh viên năm thứ nhất (SVNTN) ngành sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) về năng lực ứng xử sư phạm (NLUXSP) của người thầy giáo trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Các kết quả cho thấy phần lớn sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng của NLUXSP của người thầy giáo. Tuy nhiên, phần lớn sinh viên (sinh viên) tham gia khảo sát chưa nhận thức đúng đắn về khái niệm NLUXSP, họ chỉ nhận thức được một số khía cạnh nào đó của vấn này. Sinh viên năm thứ nhất (SVNTN) nhận thức về các yếu tố tác động đến NLUXSP của người thầy giáo chưa rõ ràng. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là sinh viên chưa được học tập, trau dồi về tri thức, kinh nghiệm, phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên khi đang học tập trong giai đoạn năm thứ nhất ở trường đại học. Việc nghiên cứu đánh giá nhận thức, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức của SVNTN khoa Sư phạm Trường ĐHTN có ý nghĩa khoa học.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Vũ Thị Vân

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;
Phòng Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Vũ Thị Vân; ĐT: 0932352362; Email: vtvan@ttn.edu.vn.

Trần Thị Lệ

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên.

Đinh Thị Trang

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên.

Trương Quỳnh Như

Phòng Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Lê Thị Bừng (2003). Tâm lý học ứng xử, Nxb Giáo dục.
  • Lê Vũ Hoa (2010). Khéo léo trong ứng xử sư phạm, Tạp chí giáo dục, (số 236, 8 -9).
  • Quang Lân (2019). Nghệ thuật giao tiếp ứng xử sư phạm, NXB Dân trí.
  • Bùi Thị Mùi (2010). Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông, NXB ĐHSP HN.
  • Vũ Mạnh Quỳnh (2010). Ứng xử sư phạm những điều cần biết, NXB Thời đại.
  • Vũ Mạnh Quỳnh (2012). Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tư vấn tâm lý học đường giúp nâng cao nhận thức của học sinh trước những vấn đề của xã hội hiện nay, NXB Thời đại.
  • Vũ Thị Vân (2011). Năng lực ứng xử sư phạm của giáo viên trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ TLH, trường ĐHSP HN.