Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá tình hình sâu bệnh hại, năng suất và chất lượng của một số giống dưa lưới (Cucumis melo L.) nhập nội trong điều kiện nhà màng Tải xuống Tải xuống PDF