Đánh giá tình hình sâu bệnh hại, năng suất và chất lượng của một số giống dưa lưới (Cucumis melo L.) nhập nội trong điều kiện nhà màng

Main Article Content

Đánh giá tình hình sâu bệnh hại, năng suất và chất lượng của một số giống dưa lưới (Cucumis melo L.) nhập nội trong điều kiện nhà màng

Tác giả

Chung Như Anh
Trang Thị Nguyệt Quế
Nguyễn Tuân

Tóm tắt

Dưa lưới là loài cây ăn quả nhập nội có giá trị kinh kế cao và ngày càng được lựa chọn trồng phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Năng suất và chất lượng của các giống phụ thuộc nhiều vào các điều kiện trồng và chăm sóc. Sự xuất hiện của sâu bệnh hại là một trong những hạn chế lớn trong canh tác dưa lưới ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng quả. Do đó, nghiên cứu nhằm tuyển chọn giống dưa lưới nhập nội có thích ứng tốt, ít sâu bệnh hại, cho năng suất và chất lượng cao trong điều kiện nhà màng là rất cấp thiết hiện nay. Thí nghiệm gồm 4 giống dưa lưới nhập nội (Sweet 999, Matsue 66, Moon 146 và Saket 70) được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên và được lặp lại 3 lần. Việc thu thập các mẫu dịch hại và quan sát tỷ lệ bệnh được tiến hành trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển dưa lưới. Kết quả cho thấy có tổng số 03 loài côn trùng và 03 loại bệnh hại đã được phát hiện trong đó giống Saket 70 là giống ít bị sâu bệnh hại nhất so với các giống Sweet 999, Matsue 66 và Moon 146 được trồng trong thí nghiệm, đồng thời năng suất của giống dưa lưới Saket 70 cũng đạt cao nhất, đạt 38,7 tấn/ha. Hơn thế nữa, giống Saket 70 cho màu sắc quả đẹp, thịt quả dày (4,56 cm) và độ Brix là 12,53%. Kết quả cho thấy, Saket 70 là giống dưa lưới nhập nội tiềm năng có thể khuyến cáo đưa ra nhân rộng sản xuất trong điều kiện nhà màng.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Chung Như Anh

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Chung Như Anh; ĐT: 0973794488; Email: cnanh@ttn.edu.vn.

Trang Thị Nguyệt Quế

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

Nguyễn Tuân

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tài liệu tham khảo

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010). QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 71/2010/ TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2010.
 • Capinera, J.L. (2005). Melon worm, Diaphania hyalinata featured creatures. Florida: Department of Entomology and Hematology, University of Florida.
 • Hạnh, L.T.T. (2012). Điều tra thành phần sâu hại và thiên địch trên dưa lưới tại Củ Chi (tp. Hồ Chí Minh) và vùng lân cận, khóa luận tốt nghiệp, trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
 • Mohamed YF, Dafalla GA , Omara SK. (1994). Races of Fusarium oxysporum f. sp. melonis causing wilt of melons in central Sudan . Cucurbit Genetics Cooperative Report 17:66–68.
 • Mohamed YF, Bardin M, Nicot PC, Pitrat M. (1995). Causal agents of powdery mildew of cucurbits in Sudan. Plant Disease 79:634–636.
 • Preeti, & Raju, P.N. (2017). Comprehensive Overview of Cucumis melo. The Pharma Innovation Journal, 6(10), 181-186.
 • Quý, T. (2022). Hiệu quả mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. https://thuongtin.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-noi-bat/-/view_content/6393894-hieu-qua-mo-hinh-trong-dua-luoi-ung-dungcong-nghe-cao-.html. Ngày 02/08/2022.
 • Rashid, M.A., Naeem, M., Tariq, M., Khan, M.A. & Shaheen, F.A. (2016). Population and infestation assessment of red pumpkin beetle (Aulacophora foveicollis Lucas) and management using botanicals. Journal of Entomology and Zoology Studies 4(4): 1072– 1075.
 • Robinson RW & Decker-Walters DS. (1997). Cucurbits. CABI, Wallingford, UK.
 • Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (2015). Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: giới thiệu hệ thống tưới khoa học và các ứng dụng thành công tại Việt Nam.
 • Trung tâm ứng dụng và dịch vụ Nông Lâm nghiệp, Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên (2018). Hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa lưới. Retrieved from Tỉnh Đắk Lắk.
 • Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ (2018). Quy trình sản xuất dưa lưới áp dụng công nghệ tưới tự động và bán tự động trong nhà màng tại Đắk Lắk. Retrieved from Tỉnh Đắk Lắk.
 • Waseem, M., Rauf, A., Rehman, S., & Ahmed, R. (2018). Pharmacognostical and Pharmacological Review of Cucumis Melo L. Including Unani Medicine Perspective. International Journal of Pharmacognosy and Chinese Medicine, 2(3).
 • Zainal, A.M., Shamsudin, R., Othman, Z. & Rahman, A.R. (2013). Effectof postharvest storage of whole fruit on pysico-chemical and microbial changes of fresh-cut cantaloupe (Cucumis melo L. Reticulatus cv. Glamour). International Food Resourses Journal 20: 953–960.