Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học nhằm phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên Tải xuống Tải xuống PDF