Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học nhằm phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học nhằm phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Nguyễn Thị Ánh Mai
Bùi Thị Tâm

Tóm tắt

Hoạt động trải nghiệm được xây dựng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển nhân cách toàn diện của học sinh. Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trả nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đang là yêu cầu cấp bách đối với các nhà trường đào tạo sư phạm. Lớp học đảo ngược là một hình thức dạy học được sử dụng phổ biến trong đổi mới giáo dục hiện nay. Bài báo khẳng định tầm quan trọng của mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học; sự phù hợp của mô hình lớp học đảo ngược với thực tiễn dạy học, chỉ rõ quy trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược và đưa ra một số định hướng để thực hiện hiệu quả mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Tây Nguyên.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Ánh Mai

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Ánh Mai; ĐT: 0973112129; Email: ntamai@ttn.edu.vn.

Bùi Thị Tâm

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên.

Tài liệu tham khảo

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và HĐTN hướng nghiệp.
  • Hồng, T.T.M. (2021). "Sử dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong dạy học các môn lí luận chính trị cho sinh viên đại học ở Việt Nam hiện nay", Tạp chí Giáo dục, tr. 44-48.
  • Marks, D.B. (2015). "Flipping the classroom: Turning an instructional methods course upside down", Journal of College Teaching. 12(4), tr. 241-248.
  • Thanh, L.T.M. (2016). Xây dựng mô hình “lớp học đảo ngược” ở trường đại học, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số 3, tập 61, tr.20-27.
  • Tùng, Đ. & Kiên, H.C. (2020). "Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Hùng Vương", Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Thái Nguyên, tr. 37-45.