Thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông

Main Article Content

Thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông

Tác giả

Vũ Trinh Vương
Ao Xuân Hoà
Châu Thị Đào

Tóm tắt

Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông. Phương pháp thống kê được sử dụng để mô tả tình hình giảm nghèo ở tỉnh Đắk Nông dựa trên kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo các giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025 cũng như thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả cho thấy, số lượng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được thực hiện đồng bộ. Các chính sách về giảm nghèo cơ bản đáp ứng nhu cầu cần thiết của hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Giải pháp đề xuất tập trung vào chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, ưu tiên phân bổ vốn cho huyện có tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số cao, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo ở các địa phương, tăng cường việc kiểm tra thực hiện giảm nghèo.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Vũ Trinh Vương

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Vũ Trinh Vương; ĐT: 0986322321; Email: vtvuong@ttn.edu.vn.

Ao Xuân Hoà

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Châu Thị Đào

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Hồng Hà, Dương Nhựt Trường (2022). "Quản lý nhà nước về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh", Tạp chí Công thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 8, tháng 4 năm 2022.
 • HĐND tỉnh Đắk Nông (2016). Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND về ban hành chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020, Đắk Nông.
 • HĐND tỉnh Đắk Nông (2022). Báo cáo số 28/BC-HĐND về kết quả khảo sát về tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo tại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021, Đắk Nông.
 • Phạm Thị Thanh Mai (2013). Nội dung và yêu cầu cơ bản trong quản lý Nhà nước các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo, Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trích dẫn từ: http:// www.molisa.gov.vn/ [truy cập ngày: 17/02/2023].
 • Lê Thị Ly Na (2018). Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào M'nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính quốc gia.
 • Hồ Ngọc Ninh, Trương Ngọc Tín, Trần Đình Thao (2020). "Giải pháp giảm nghèo bền vững cho dân tộc thiểu số: Trường hợp nghiên cứu đối với dân tộc La Ha ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La", Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 18(12), 1211-1221.
 • Phạm Thị Tám (2022). "Giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau", Tạp chí khoa học và công nghệ - Trường Đại học Bình Dương – Quyển 5, số 3/2022.
 • Nguyễn Thị Thu Thảo (2019). Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chính Minh, Luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia.
 • Tỉnh uỷ tỉnh Đắk Nông (2021). Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/12/2021 về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023 và định hướng đến năm 2030, Đắk Nông.
 • UBND tỉnh Đắk Nông (2014). Báo cáo số 238/BC-UBND về đánh giá "Tổng kết Nghị quyết 76/2014/ QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 của tỉnh Đắk Nông", Đắk Nông.
 • UBND tỉnh Đắk Nông (2018). Quyết định số 1760/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Giảm nghèo theo địa chỉ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020, Đắk Nông.
 • UBND tỉnh Đắk Nông (2020). Báo cáo số 241/BC-UBND về đánh giá tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020, Đắk Nông.
 • UBND tỉnh Đắk Nông (2022a). Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông, Đắk Nông.
 • UBND tỉnh Đắk Nông (2022b). Báo cáo số 744/BC-UBND về đánh giá, tổng kết một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Đắk Nông.
 • Nguyễn Phan Thị Thanh Xuân (2016). Quản lý nhà nước về xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.