Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán tại trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán tại trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Nguyễn Hà Hồng Anh
Đỗ Xuân Việt

Tóm tắtHiện nay có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào được thực hiện tại trường Đại học Tây Nguyên. Sử dụng phương pháp điều tra đối với 250 sinh viên ngành Kế toán tại Trường, bài báo xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán tại trường Đại học Tây Nguyên với mức độ tác động lần lượt là: Danh tiếng trường đại học, xã hội, triển vọng nghề nghiệp, gia đình và người thân, đặc điểm cá nhân. Bài viết là tài liệu hữu ích cho sinh viên cũng như những nhà quản lý tại trường Đại học Tây Nguyên, giúp họ có những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả học tập và chất lượng đào tạo.
Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Hà Hồng Anh

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Hà Hồng Anh; ĐT: 0978311579; Email: nhhanh@ttn.edu.vn.

Đỗ Xuân Việt

Lớp Kế toán - Kiểm toán K2020, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

 • Đặng Thu Hà & Đặng Thảo Hiền (2019). Nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chuyên ngành kế toán của người học. Hội thảo quốc gia: Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán: "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những vấn đề đặt ra với nội dung và chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán", 123-133.
 • Nguyễn Tố Tâm, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đỗ Thị Lan & Lê Thị Thùy Trang (2022). Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học ngành Kế toán - Kiểm toán của sinh viên Việt Nam. Tạp chí Công Thương, 13, 186-191.
 • Nguyễn Đình Thọ (2014). Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tài chính.
 • Trường Đại học Tây Nguyên (2021). Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2020. Đắk Lắk.
 • Trường Đại học Tây Nguyên (2022a). Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Đắk Lắk.
 • Trường Đại học Tây Nguyên (2022b). Thông tin tuyển sinh năm 2022. Đắk Lắk.
 • Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Thu Vân & Lưu Chí Danh (2017). Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học ngành kế toán ở Việt Nam. Kinh tế & Phát triển, 240(2), 72 – 82.
 • Ali, S.S.S. & Tinggi, M. (2013). Factors influencing the students choice of accounting as a major. The IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices, 4(4), 25-42.
 • Chapman, D.W. (1981). A model of student college choice. The Journal of Higher Education, 52(5), 490-505.
 • Hair, Jr.J.F., Black, W.C., Babin, B.J. & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th Edition). Pearson Prentice Hall.
 • Rababah, A. (2016). Factors influencing the students' choice of accounting as a major: The case of X University in United Arab Emirates. International Business Research, 9(10), 25-32.
 • Wally-Dima, L. B. (2013). Factors Influencing Students' Choice of Accounting as a Major: The Case of Botswana Accounting Students. Asian Journal of Empirical Research, 3(4), 464-476.