Đặc điểm từ láy trong tập truyện ngắn “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh

Main Article Content

Đặc điểm từ láy trong tập truyện ngắn “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh

Tác giả

Đoàn Tiến Dũng

Tóm tắt

Từ láy là một phương thức cấu tạo từ quan trọng, giúp sản sinh ra khối lượng từ khá lớn bổ sung vào kho từ vựng tiếng Việt. Từ láy có thể được coi là mảng từ vựng thể hiện rõ nhất đóng góp của hình thức ngữ âm tiếng Việt trong việc biểu lộ tư tưởng tình cảm của nhà văn khi sử dụng ngôn ngữ. Tác dụng của từ láy là mô tả, nhấn mạnh cảm xúc, tâm trạng của con người. Đối với các sự vật, hiện tượng, từ láy nhằm thể hiện được vẻ đẹp, các trạng thái, cảm xúc, sự thay đổi về vị trí vận động của sự vật hiện tượng. Trong bài báo này, vận dụng lí thuyết về từ láy, chúng tôi tập trung nghiên cứu đặc điểm từ láy trong tập truyện ngắn "Người ở bến sông Châu" của Sương Nguyệt Minh một cách toàn diện và hệ thống; làm rõ đặc điểm từ láy trong văn xuôi của ông và những đóng góp về ngôn ngữ nghệ thuật của Sương Nguyệt Minh đối với nền văn xuôi Việt Nam đương đại, góp phần đổi mới chất lượng dạy học Ngữ văn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nhân văn
Tiểu sử Tác giả

Đoàn Tiến Dũng

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Đoàn Tiến Dũng, ĐT: 0979265394, Email: dtdung@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

  • Diệp Quang Ban (1996). Ngữ pháp tiếng Việt, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  • Đỗ Hữu Châu (1981). Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  • Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) (1992). Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Văn học, Hà Nội.
  • Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Bình, Lã Thị Bắc Lý, Mai Thị Nhung, Trần Đăng Suyền (2010). Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại, tập 2, Nxb Đại học Sư phạm.
  • Sương Nguyệt Minh (2001). Người ở bến Sông Châu, NXB Hội nhà văn.
  • Hoàng Văn Hành (1985). Từ láy trong tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội.
  • Hoàng Văn Hành (2008). Thành ngữ học Tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội.
  • Trần Đăng Suyền (2022). Những tượng đài và hiện tượng văn chương Việt Nam hiện đại, NXB Đại học Sư phạm.