Đánh giá hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ nguồn lực của nông dân sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ nguồn lực của nông dân sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Nguyễn Thanh Phương
Võ Xuân Hội
Trương Văn Thảo

Tóm tắt

Dựa trên số liệu thứ cấp thu thập từ các đơn vị liên quan và số liệu sơ cấp thu thập từ 63 hộ dân, bài viết sử dụng mô hình CRS Input-Oriented CCR để (i) đánh giá hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ nguồn lực của nông dân sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và (ii) trên cơ sở kết quả đánh giá sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ nguồn lực của nông dân sản xuất rau an toàn tại địa phương này trong thời gian tới. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật quá trình sản xuất rau an toàn của nông dân tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bình quân đạt 0,878, trong đó số hộ đạt hiệu quả kỹ thuật chiếm 25,4%, số hộ chưa đạt chiếm 74,6%. Hiệu quả phân bổ nguồn lực bình quân đạt 0,636, trong đó số hộ đạt hiệu quả phân bổ nguồn lực rất ít, chiếm chỉ 1,59%, số hộ chưa đạt chiếm tới 98,41%. Để góp phần thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực rau an toàn tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới cần tiếp tục cải thiện những khía cạnh này thông qua nâng cao năng lực sản xuất rau an toàn cho các nông hộ và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ vào quá trình sản xuất.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thanh Phương

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0943067275; Email:ntphuong@ttn.edu.vn.

Võ Xuân Hội

Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Tây Nguyên

Trương Văn Thảo

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Phạm Thị Thanh Bình (2022). Áp dụng mô hình DEA với định hướng đầu ra để phân tích hiệu quả quy mô và kỹ thuật: Trường hợp các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Khánh Hoà. Tạp chí Công thương, Số 4 – Tháng 3/2022, 92 – 97.
  • Lê Ngọc Danh, Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Minh Hải (2021). Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cua – tôm quảng canh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Kỳ 2 – tháng 7/2021, 105-112.
  • UBND Tp. Buôn Ma Thuột (2022). Danh sách các cơ sở sản xuất trồng trọt, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP của Thành phố Buôn Ma Thuột.
  • A. Charnes, W. W. Cooper, E and Rhodes (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research, 2(6), 429-444.
  • Debreu, G. (1951). The Coefficient of Resource Utilisation. Econometrica, 19, 273- 292.
  • Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, A CXX, Part 3, 253-290.
  • Koopmans, Ed. (1951). Activity Analysis of Production and Allocation. Cowles Commission for Research in Economics, Monograph No. 13, Wiley, New York.
  • Tim Coelli (1996). A guide to DEAP version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) program. Centre for efficiency and productivity analysis, Department of Econometrics, University of New England.