Kết quả và hiệu quả sản xuất rau an toàn của nông hộ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Kết quả và hiệu quả sản xuất rau an toàn của nông hộ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Nguyễn Thanh Phương
Phạm Văn Trường

Tóm tắt

Kết quả tính toán từ các số liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được cho thấy: Quy mô, sản lượng và năng suất rau an toàn của Thành phố còn hạn chế, thấp hơn so với rau thường. Hiệu quả môi trường hoạt động sản xuất rau an toàn của hộ tại địa phương này chưa tối ưu. Giá trị sản xuất, thu nhập hỗn hợp của hộ từ sản xuất rau an toàn tại thành phố Buôn Ma Thuột cao hơn so với rau thường. Ngoài ra, quy mô sản xuất rau an toàn tại thành phố Buôn Ma Thuột đang có xu hướng tăng lên, hoạt động sản xuất rau an toàn đang góp phần tạo việc làm và thu nhập cho các cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình này. Một số biện pháp được đề xuất để cải thiện hiệu quả sản xuất rau an toàn của nông hộ tại địa phương này gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình sản xuất rau an toàn có hiệu quả cao; Cải thiện năng lực sản xuất rau an toàn cho các nông hộ; Và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội & Nhân văn
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thanh Phương

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0868469924: Email: ntphuong@ttn.edu.vn.

Phạm Văn Trường

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên