Yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP Nam Á của khách hàng cá nhân tại Buôn Ma Thuột

Main Article Content

Yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP Nam Á của khách hàng cá nhân tại Buôn Ma Thuột

Tác giả

Từ Thị Thanh Hiệp
Đặng Thị Thu Vân
Trương Văn Thảo

Tóm tắtNghiên cứu này nhằm mục đích khám phá các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng e-banking ngân hàng TMCP Nam Á của khách hàng cá nhân tại Buôn Ma Thuột. Thông qua việc vận dụng lý thuyết TRA, TPB, TAM, UTAUT và tham khảo một số nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ e-banking Nam Á được đề xuất với sáu yếu tố bao gồm: Nhận thức tính hữu ích (HI), Nhận thức tính dễ sử dụng (DSD), Sự tin cậy (TC), Cảm nhận chi phí hợp lý (CP), Ảnh hưởng xã hội (XH) và Thái độ phục vụ của nhân viên (TD). Dữ liệu 160 mẫu điều tra theo phương pháp phi xác suất, thuận tiện thông qua google form đối với những khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ e-banking Nam Á tại Buôn Ma Thuột. Phần mềm SPSS được sử dụng trong việc xử lý thông tin. Kết quả hồi quy bội cho thấy 5 yếu tố đề xuất là HI, TC, CP, XH và TD có tác động tích cực đến quyết định sử dụng e-banking Nam Á, trong đó yếu tố CP có tác động tích cực nhất, yếu tố TC ảnh hưởng thấp nhất và yếu tố DSD không có ý nghĩa thống kê. Thông qua đó một số hàm ý quản trị được đưa ra. Kết quả nghiên cứu sẽ là thông tin hữu ích giúp nhà quản trị NHTM nói chung và NH TMCP Nam Á CN Buôn Ma Thuột nói riêng có thêm thông tin trong việc đưa ra những chính sách nhằm khuyến khích khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ e-banking.
Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Từ Thị Thanh Hiệp

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Từ Thị Thanh Hiệp; ĐT: 0915999568, Email: ttthiep@ttn.edu.vn.

Đặng Thị Thu Vân

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Trương Văn Thảo

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

 • Đỗ Duy Đức (2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng điện tử của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hà Nam Khánh Giao và Trần Kim Châu (2020). Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smartbanking – Nghiên cứu thực nghiệm tại BICV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 220
 • Nguyễn Hồng Hà, Phạm Thoại Luân (2022). Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng E-mobile banking của khách hàng cá nhân tại Agribank, chi nhánh Trà Vinh. Tạp chí Tài chính. 63-67
 • Mai Thị Trúc Ngân và Phan Thanh Trang (2023). Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. 9-18
 • Nguyễn Hồng Quân (2020). Các yếu tố tác động đến sự hài lòng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: Nghiên cứu tại Ngân hàng thương mại Tiền Phong, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, Số 125, trang 29 – 43.
 • VNETWORK (2023). Tình hình sử dụng Internet tại Việt Nam năm 2023. https://www.vnetwork.vn/news/internet-viet-nam-2023-so-lieu-moi-nhat-va-xu-huong-phat-trien. Truy cập ngày 12.8.2023
 • Vương Đức Hoàng Quân, Nguyễn Thanh Quang (2016). Vai trò Internet Banking và bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam, T#ap chí nghiên cứu khoa học số 10, P42-49
 • PWC Việt Nam (2021). Cách mạng Thanh toán: Định hướng 2025 và tầm nhìn tương lai. https://www. pwc.com/vn/vn/publications/2021/211025-pwc-vietnam-payments-2025-vn.pdf. Truy cập ngày 12.8.2023
 • Lê Châu Phú và Đào Duy Huân (2019). Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank – chi nhánh Cần Thơ, Tạp chí Công Thương 17(9)
 • Phương và Quyên (2023). Nghiên cứu ý định sử dụng Ngân hàng điện tử của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. 39-46
 • Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức.
 • Ajzen & Fishbein (1975). A Bayesian Analysis of Attribution Processes. Psychological bulletin. Page 261-277
 • Al-Smadi ( 2012). Factors Affecting Adoption of Electronic Banking: An Analysis of the Perspectives of Banks' Customers, International Journal of Business and Social Science, P1-16
 • AI- Gharaibah O B (2020). Predictors of E-banking Service Adoption in Malaysia Using an Extended Technology Acceptance Model. International Journal of Contemporary Management and Information Technology. Available online at www.ijcmit.com
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process, 50(2), 179-211.
 • Anouze M. & Alamro S. (2019). Factors affecting intention to use e-banking in Jordan, International Journal of Bank Marketing. Page 86-113
 • Cunningham JB, Gerrard P (2003). The diffusion of Internet banking among Singapore consumers. International Journal of Bank Marketing
 • Davis F, Bagozzi R., &.Warshaw R (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models, Management Science, (35), 982-1003.
 • Daka DC & Phiri J (2019). Factors driving the adoption of e-banking services based on the UTAUT model. International Journal of Business and Management; Page 1-10
 • Garson, D. G. (2003). An online textbook. from http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm
 • Hair J.F, Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C. (2006). Multivariate data analysis. PrenticeHall, International, Inc.
 • Loyd, G. G. (2007). Internet banking adoption by Chinese American: an empirical study on Banks customers from Chinese and American PP 79-102, 134-155
 • Nustini Y. & Fadhillah N. (2020). Factors that Influence the Use of e-Banking and the Effect on Consumptivism. Review of Integrative Business and Economics Research. Page 330-346
 • Thulani & Chitura (2009). Adoption And Use of SMS/Mobile Banking Services in Zimbabwe: An Exploratory Study, Journal of E-Services
 • Toufaily (2009). The Adoption of "E-Banking" by Lebanese Banks: Success and Critical Factors, International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA)
 • Venkatesh V, Morris M. G, Davis G. B. & Davis F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view, MIS Quarterly, Vol. 27, pp. 425- 478.