Đánh giá sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Đánh giá sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Nguyễn Thọ Thương
Đặng Văn Dung
Võ Văn Lý
Đặng Thành Nhân

Tóm tắtBài viết đánh giá sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông qua việc khảo sát 150 hộ nông dân trên địa bàn xã Quãng Tiến, xã Ea Kpam, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar. Kết quả cho thấy một số tiêu chí cơ bản trong 19 tiêu chí xây dựng NTM đã phản ánh khá toàn diện về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cư M’gar. Người dân đánh giá cao mức độ cải thiện về cơ sở hạ tầng nông thôn, như điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư…được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn được nâng lên so với trước, mức thu nhập đầu người tăng lên, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Thông qua đánh giá sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới, bài viết đã đề xuất được một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.
Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thọ Thương

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk;
Liên hệ tác giả: Nguyễn Thọ Thương; ĐT 0812723838; Email: nguyenthothuong0311@gmail.com.

Đặng Văn Dung

Ttrường Cao đẳng Đắk Lắk

Võ Văn Lý

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

Đặng Thành Nhân

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Ban Chấp hành Trung ương (2008). Nghị Quyết Hội Nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
  • UBND huyện Cư M'gar, Báo cáo 9 tháng đầu năm 2022 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đắk Lắk.
  • UBND huyện Cư M'gar, Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
  • UBND huyện Cư M'gar, Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.