Ảnh hưởng của một số loại thuốc hóa học đến khả năng nảy mầm, sinh trưởng và sinh bào tử của nấm kí sinh côn trùng Purpureocillium lilacinum và Beauveria bassiana phân lập từ vườn cây hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Ảnh hưởng của một số loại thuốc hóa học đến khả năng nảy mầm, sinh trưởng và sinh bào tử của nấm kí sinh côn trùng Purpureocillium lilacinum và Beauveria bassiana phân lập từ vườn cây hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Trần Thị Huế
Nguyễn Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Hà

Tóm tắt

Nấm kí sinh côn trùng Purpureocillium lilacinumBeauveria bassiana đã được chứng minh có hiệu quả trong kiểm soát sinh học dịch hại cây trồng nhưng chúng có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc hóa học sử dụng trong bảo vệ thực vật. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giả ảnh hưởng của một số loại thuốc hóa học được sử dụng khá phổ biến trong phòng trừ dịch hại cây hồ tiêu tại Đắk Lắk bao gồm Agri - Fos 400, Ridomil 68WG, Mancozeb 80WP, Aliette 800WG, Tervigo 20SC và Sovigo 108SC. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong điều kiện phòng thí nghiệm cả 4 loại thuốc trừ bệnh (Agri - Fos 400, Ridomil 68WG, Mancozeb 80WP, Aliette 800WG) ức chế khoảng 99% tỷ lệ nảy mầm, khoảng 94% khả năng sinh trưởng và 100% khả năng sinh bào tử cao hơn so 2 loại thuốc trừ sâu (Tervigo 20SC và Sovigo 108SC) ức chế khoảng 30% tỷ lệ nảy mầm, 80% khả năng sinh trưởng và 90% khả năng sinh bào tử của cả 2 chủng Purpureocillium lilacinum PB1 và Beauveria bassiana BB1.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông Lâm nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Trần Thị Huế

Khoa Nông lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trần Thị Huế; ĐT: 0948194165; Email: tthue@ttn.edu.vn.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trần Thị Thu Hà

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế