Ảnh hưởng của các mức bổ sung Tanin đến khả năng sinh trưởng của dê nuôi thương phẩm

Main Article Content

Ảnh hưởng của các mức bổ sung Tanin đến khả năng sinh trưởng của dê nuôi thương phẩm

Tác giả

Nguyễn Đức Điện
Phạm Quang Lâm
Huỳnh Thị Thu Hương

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung tanin đến sinh trưởng của dê nuôi thương phẩm. Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình một yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên. 60 dê đực lai F1 (Boer x Bách Thảo) độ tuổi trung bình 4 tháng được phân ngẫu nhiên về 4 nghiệm thức với các mức bổ sung tanin lần lượt là 0, 4, 6, 8 g/kg vật chất khô thức ăn. Kết quả sau 2 tháng nuôi thí nghiệm cho thấy: bổ sung tanin ở mức càng cao càng giảm tỷ lệ tiêu chảy của dê. Tăng khối lượng tích luỹ của dê sau 2 tháng nuôi với các mức bổ sung tanin lần lượt là 8,94; 10,66; 11,20 và 9,88 kg, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê P<0,05). Về hiệu quả sử dụng thức ăn cho thấy bổ sung tanin làm giảm đáng kể tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng (P<0,05), trong đó bổ sung ở mức 6g/kg vật chất khô có tiêu tốn thức ăn là thấp nhất đạt 2,48 kgTA/kg tăng khối lượng.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông Lâm nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Đức Điện

Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên;
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Đức Điện; ĐT: 0986648718; Email: nddien@ttn.edu.vn.

Phạm Quang Lâm

Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên

Huỳnh Thị Thu Hương

Trường Cao đẳng Kon Tum