Ứng dụng CHATGPT để sáng tạo nội dung cho trang tin tức

Main Article Content

Ứng dụng CHATGPT để sáng tạo nội dung cho trang tin tức

Tác giả

Nguyễn Thị Như
Từ Ngọc Thảo

Tóm tắt

Nhà xuất bản trực tuyến, biên tập viên, nhà báo chịu áp lực ngày càng lớn về việc tạo bài viết và kiểm duyệt để đưa tin tức nhanh chóng, chính xác nhằm chia sẻ kiến thức, thông tin với đại chúng. Với sự phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ GPT (Generative Pre-trained Transformer) đã chứng minh khả năng sáng tạo và sử dụng ngôn ngữ tự nhiên một cách hiệu quả mà điển hình là ChatGPT. Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng website tin tức, xây dựng module thu thập bài viết cùng chủ đề từ nhiều trang tin tức khác nhau có nguồn tin cậy, sau đó tích hợp ChatGPT vào website để ChatGPT có thể tóm tắt nội dung những bài viết nguồn và tạo ra bài viết mới, cuối cùng bài viết sẽ được biên tập viên đọc, duyệt để xuất bản.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Như

Khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Như; ĐT: 0906200625; Email: ntnhu@ttn.edu.vn.

Từ Ngọc Thảo

Khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên.