Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến thu nhập của nông hộ trồng cà phê ở huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

Main Article Content

Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến thu nhập của nông hộ trồng cà phê ở huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

Tác giả

Lương Minh Thiện
Thái Anh Hòa

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và xã hội đến thu nhập của nông hộ trồng cà phê trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: điều tra số liệu, phân tích số liệu và phương pháp chọn điểm nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh đến tình hình kinh tế của nông hộ, tình hình đầu tư các yếu tố phục vụ sản xuất và kết quả thu nhập của hộ. Số liệu của nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp từ 120 hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đề tài còn sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến: dùng để xem xét mối quan hệ về lượng giữa các yếu tố, nhất là giữa các yếu tố giải thích với yếu tố được giải thích. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tuy mức sống của nông hộ trồng cà phê trên địa bàn huyện Đak Đoa ngày càng được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hộ gia đình có mức thu nhập khá thấp. Nguồn thu nhập chính của phần lớn các hộ gia đình phụ thuộc vào nghề nông vì thế mức thu nhập không ổn định; nhiều người dân có nhu cầu học thêm các ngành nghề phi nông nghiệp để nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn xác định các yếu tố kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến thu nhập bình quân/người của nông hộ bao gồm tác động đồng biến của các yếu tố: lao động, quy mô đất sản xuất, trình độ văn hóa của chủ hộ, lao động của chủ hộ, sự tham gia các Hội, Đoàn thể của chủ hộ và sự đa dạng hóa các hoạt động mang lại thu nhập; đồng thời chịu tác động nghịch biến của yếu tố số nhân khẩu của hộ. Trên cơ sở đó, chúng tôi khuyến nghị các nông hộ trồng cà phê cần giữ vững quy mô diện tích như hiện nay, tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật thâm canh cây cà phê, tham gia các Hội, Đoàn thể tại địa phương để trao đổi kinh nghiệm sản xuất và đa dạng hóa các hoạt động mang lại thu nhập của hộ gia đình tránh rủi ro khi giá cà phê trên thị trường có sự biến động bất lợi. Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp để giải quyết lao động nhàn rỗi của nông hộ. Bên cạnh đó, nông hộ cần thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng lao động, tăng thu nhập hộ gia đình.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội & Nhân văn
Tiểu sử của Tác giả

Lương Minh Thiện

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;
Tác giả liên hệ: Lương Minh Thiện; ĐT: 0905891982; Email: thienlm.dakdoa@gmail.com.

Thái Anh Hòa

Khoa Kinh tế, Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh;