Sự hài lòng trong công việc của giáo viên mầm non tỉnh Gia Lai: cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất

Main Article Content

Sự hài lòng trong công việc của giáo viên mầm non tỉnh Gia Lai: cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất

Tác giả

Phạm Châu Hằng
Mai Thị Thu Hương

Tóm tắt

Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự hài lòng trong công việc có sự tác động lớn tới động lực làm việc cũng như cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xây dựng cơ sở lý thuyết về sự hài lòng trong công việc của giáo viên mầm non tại tỉnh Gia Lai, dựa trên kết quả phân tích, tổng hợp từ các tài liệu và nghiên cứu trước đây, kết hợp với việc điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu là giáo viên mầm non - một nghề dạy học với đặc thù riêng; từ đó, xây dựng mô hình nghiên cứu lý thuyết. Kết quả của nghiên cứu này nhằm gợi ý cho các nghiên cứu kiểm định trong tương lai để xem xét sự phù hợp của mô hình và các giả thuyết trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang được triển khai ở các cấp học trong giai đoạn hiện nay.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội & Nhân văn
Tiểu sử của Tác giả

Phạm Châu Hằng

Trường Mầm non Trà My;
Tác giả liên hệ: Phạm Châu Hằng; ĐT: 0909092388; Email: dangminhtrung016@gmail.com.

Mai Thị Thu Hương

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai