Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự tạo chồi và tạo rễ cây tre Tứ Quý (Bambuseae sp.) trong điều kiện in vitro

Main Article Content

Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự tạo chồi và tạo rễ cây tre Tứ Quý (Bambuseae sp.) trong điều kiện in vitro

Tác giả

Lê Nguyễn Tiểu Ngọc
Phạm Ngọc Trung Tân
Đỗ Hải Hiến

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích khảo sát ảnh hưởng của hai nhóm chất điều hòa sinh trưởng thực vật cytokinin (BA và Kinetin) và auxin (NAA) lên khả năng tạo chồi và tạo rễ ở cây tre Tứ Quý in vitro. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tạo chồi từ các mẫu cấy trên môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962) có chứa BA riêng lẻ hoặc kết hợp 1mg/L NAA với Kinetin ở các nồng độ khác nhau không đạt hiệu quả cao, chồi được hình thành ở tất cả các nghiệm thức, trong đó môi trường MS chứa 1 mg/L BA hoặc kết hợp giữa NAA và 1mg/L Kinetin cho hiệu quả tạo chồi tốt hơn các nghiệm thức còn lại, tuy nhiên số lượng chồi rất ít, chỉ đạt khoảng 2 chồi/mẫu. Bên cạnh đó, sự ra rễ in vitro ở chồi cũng được thực hiện trên môi trường MS chứa NAA ở các nồng độ khác nhau, kết quả cho thấy sự hình thành rễ không xảy ra ở tất cả các nghiệm thức, 100% chồi hóa nâu và chết sau 10 ngày nuôi cấy. Những kết quả trên đưa đến kiến nghị tiếp tục khảo sát các loại phytohormone khác để xác định được môi trường tối ưu cho sự tăng sinh chồi và cảm ứng ra rễ ở cây tre Tứ Quý trong điều kiện in vitro.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông Lâm nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Lê Nguyễn Tiểu Ngọc

Viện Công nghệ sinh học & Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên.
Tác giả liên hệ: Lê Nguyễn Tiểu Ngọc; Email: lntngoc@ttn.edu.vn.

Phạm Ngọc Trung Tân

Lớp Khoa học Cây trồng K2020, Khoa Nông Lâm Nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Đỗ Hải Hiến

Lớp Khoa học Cây trồng K2020, Khoa Nông Lâm Nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên