Bài viết được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng các chính sách và thể lệ mà Tạp chí đã công bố. Bài viết cần thể hiện được sự phù hợp về mục đích, phạm vi của Tạp chí. Tác giả cam kết bài viết không được gửi cùng lúc nhiều tạp chí và chưa từng được xuất bản tại các tạp chí, kỷ yếu khoa học, ấn phẩm khác ở dạng tóm tắt hay toàn văn (dưới dạng bản in hay bản điện tử). Tác giả không gửi bài viết đến các tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định cuối cùng từ Tòa soạn (không được xét duyệt xuất bản).

Trong trường hợp bài viết là công trình nghiên cứu của tập thể các tác giả, số lượng, thứ tự và vai trò của tác giả được liệt kê trên bài viết cũng như nội dung của bản thảo đều dựa trên sự thống nhất của tập thể các tác giả. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách được xem là tác giả chính của bài viết. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bài viết. Việc xác định tác giả liên lạc (corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Nhóm tác giả chịu trách nhiệm kiểm tra cẩn thận danh sách tên tác giả và thứ tự tên các tác giả trong danh sách đó trước khi nộp bản thảo bài viết cho Tạp chí. Sau khi bài viết bước vào giai đoạn biên tập, bất kỳ sự bổ sung, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách tác giả đều không được chấp nhận (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được thông báo đến Tòa soạn bằng văn bản). Tác giả đại diện nhóm tác giả liên lạc với Tòa soạn để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập, và xuất bản bài viết có thể là tác giả chính, hoặc là tác giả bất kỳ. Việc chỉnh sửa nội dung bài viết cũng phải dựa trên sự thống nhất của tập thể các tác giả.

Các tác giả cần đảm bảo sự bảo mật trên tất cả các tài liệu, các nội dung phản biện, biên tập do Toà soạn chuyển cho tác giả.

Các bài viết sẽ được kiểm tra đạo văn, tính trùng lắp nghiên cứu. Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong bài viết nên được trích dẫn, liệt kê đầy đủ và chi tiết ở phần danh mục tài liệu tham khảo. Các thông tin cá nhân của người được trao đổi, thảo luận nếu được đưa vào bài viết thì phải có sự chấp thuận của người được trao đổi, thảo luận. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, bản quyền tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, được sử dụng trong bài viết. Trong một số trường hợp cần thiết, nếu được yêu cầu, tác giả cần công khai hỗ trợ cung cấp các dữ liệu nghiên cứu cho Tạp chí nhằm mục đích phản biện hoặc nâng cao chất lượng của bài viết.