Một Một số kết quả đạt được trong xây dựng mô hình OCOP (One Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm) dựa vào nội lực cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Một Một số kết quả đạt được trong xây dựng mô hình OCOP (One Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm) dựa vào nội lực cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Đỗ Văn Chung
Hoàng Hải Long
Châu Thị Minh Long
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Dương Danh Thành
Trương Thị Tuyết

Tóm tắt

Sau 12 tháng triển khai nghiên cứu, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng và thực trạng triển khai chương trình OCOP tại tỉnh Đắk Lắk. Đến tháng 02/2022, toàn tỉnh có 72 sản phẩm được công nhận OCOP; trong đó có 64 sản phẩm đạt 3 sao, 08 sản phẩm đạt 4 sao. Để phát huy sức mạnh nội lực cộng đồng, chính quyền địa phương cần coi OCOP là chương trình phát triển kinh tế quan trọng, chủ lực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới bền vững. Cần phải tập trung phát triển các sản phẩm có tiềm năng gắn với đơn vị làng xã để phát huy nội lực tại địa phương và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm. Thông qua chương trình tập huấn, hội thảo và các đợt điều tra khảo sát, hai sản phẩm tiềm năng của hai địa phương đã được lựa chọn để triển khai xây dựng mô hình OCOP dựa vào nội lực cộng đồng là sản phẩm Mắc ca của Hợp tác xã (HTX) Đàn Hương - Mac ca Vip Phú Lộc của xã Phú Lộc, Huyện Krông Năng và sản phẩm dệt thổ cẩm của HTX Dệt thổ cẩm Tơng Bông của xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột. Bên cạnh những tiềm năng, thuận lợi của các HTX như có nguồn lao động dồi dào, kinh nghiệm sản xuất và những hỗ trợ từ chương trình OCOP quốc gia đang triển khai..., các đơn vị cũng gặp không ít khó khăn như thiếu vốn sản xuất, kiến thức về thị trường và kỹ năng hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP .... Vì vậy, cần có sự quan tâm hơn nữa của Nhà nước và chính quyền địa phương để hỗ trợ chủ thể hoàn thiện các thủ tục để đạt chứng nhận OCOP.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Đỗ Văn Chung

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Đỗ Văn Chung; ĐT: 0975982919; Email: dovanchungwasi@gmail.com.

Hoàng Hải Long

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;

Châu Thị Minh Long

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;

Dương Danh Thành

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Trương Thị Tuyết

Trường THPT thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tài liệu tham khảo

 • Bộ Nông nghiệp và PTNT (2021). Tài liệu Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010 - 2020.
 • Chính phủ (2018). Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020.
 • Cunningham, G. & Mathie, A. (2007). Asset- Based- Community Driven Development. Coady International Institute.
 • Đông, V.V. (2010). Mỗi làng một sản phẩm, là giải pháp để phát triển du lịch bền vững - kinh nghiệm từ các nước và Việt Nam. Tạp chí Phát triển và hội nhập.
 • Hồng, T. (2020). Đánh giá kết quả "Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020". Truy cập ngày 7/2/2020.
 • Kretzmann, J.P. & McKnight, J. (1993). Building communities from the Inside Out. A path toward finding and mobilizing a community's assets, Practical Action Publishing.
 • Liên, N.T.P. (2015). Phong trào "Mỗi làng một sản phẩm" của Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam, Truy cập ngày 7/2/2020.
 • Long, C.T.M. (2010). Cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng NTM dựa vào cộng đồng. Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk số 1/2010.
 • Phương, K. (2013). Xây dựng nông thôn mới của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới, https:// baoxaydung.com.vn/xay-dung-nong-thon-moi-cua-mot-so-quoc-gia-tieu-bieu-tren-the-gioi-56935.html. Truy cập ngày 26/3/2020.
 • UBND Tỉnh Đắk Lắk (2020a). Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 08/10/2020, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 1/2020.
 • UBND Tỉnh Đắk Lắk (2020b). Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 2/2020.
 • UBND Tỉnh Đắk Lắk (2020c). Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 3/2020.
 • UBND Tỉnh Đắk Lắk (2021a). Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 1/2021.
 • UBND Tỉnh Đắk Lắk (2021b). Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 2/2021.
 • UBND Tỉnh Đắk Lắk (2021c). Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt 3/2021.
 • Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng (2020). Báo cáo kết quả thực chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2020). Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020 và kết hoạch thực hiện giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở NN & PTNT (2021). Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
 • Ủy ban nhân dân xã Ea Kao (2020). Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 • Ủy ban nhân dân xã Ea Kao (2021). Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 • Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc (2020). Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 • Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk (2021). Đánh giá việc tổ chức sản xuất, liên kết thị trường tiêu thụ của sản phẩm OCOP tại tỉnh Đắk Lắk và liên hệ thực tế tại xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.