Các bất đẳng thức kiểu Fejér cho hàm lồi mạnh

Main Article Content

Các bất đẳng thức kiểu Fejér cho hàm lồi mạnh

Tác giả

Nguyễn Ngọc Huề
Đoàn Thị Thúy Vân

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một số bất đẳng thức kiểu Fejér cho lớp hàm lồi mạnh. Các kết quả này làm mịn kết quả được công bố gần đây bởi Duc và cộng sự năm 2020 cho lớp hàm lồi. Từ đó, một số bất đẳng thức mới đặc trưng cho lớp hàm lồi mạnh cũng được thiết lập.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Ngọc Huề

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Huề, ĐT: 0905684768, Email: nnhue@ttn.edu.vn.

Đoàn Thị Thúy Vân

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

 • Azocar, A., & et al. (2011). On strongly midconvex functions. Opuscula Math., 31, no. 1, 15–26.
 • Azocar, A., & et al. (2012). Fejér-type inequalities for strongly convex functions. Annal. Math. Silesianae, 26, (2012), 43-54.
 • Dragomir, S.S., & Pearce, C.E.M. (2002). Selected Topics on Hermite-Hadamard Inequalities and Applications. RGMIA Monographs, Victoria University.
 • Duc, D.T., & et al. (2020). “Convexity according to a pair of quasi-arithmetic means and inequalities”. J. Math. Anal. Appl., 488(1). Doi: 10.1016/j.jmaa.2020.124059.
 • Fejér, L. (1906). “Uber die Fourierreihen II., Math. Naturwiss. Anz. Ungar. Akad. Wiss., 24, 369-390 (in Hungarian).
 • Hadamard, J. (1893). “Étude sur les propriétés des fonctions entiéres et en particulier d’une fonction considérée par Riemann”. J. Math. Pures Appl., 58, 71-215.
 • Hermite, Ch. (1883). “Sur deux limites d’une intégrale dé finie”. Mathesis, 3, 82.
 • Marshall, A. & Olkin, I. (1979). Inequalities: Theory of Majorization and Its Applications. Academic Press, New York.
 • Merentes, N., & Nikodem K. (2010). Remarks on strongly convex functions. Aequationes Math, 80, 193–199.
 • Nikodem, K., & Pales, Zs. (2011). Characterizations of inner product spaces by strongly convex functions. Banach J. Math. Anal., 5, no. 1, 83–87.
 • Niculescu, C.P., & Persson, L.E. (2006). Convex Functions and their Applications - A Contemporary Approach. CMS Books in Mathematics, vol. 23, Springer, New York.
 • Pećarić, J.E., & et al. (1992). Convex Functions. Partial Orderings and Statistical Applications, Academic Press, Boston.
 • Polyak, B.T. (1966). Existence theorems and convergence of minimizing sequences in extremum problems with restictions. Soviet Math. Dokl., 7, 72-75.