Định lí kiểu trội cho hàm h − lồi mạnh và một số áp dụng

Main Article Content

Định lí kiểu trội cho hàm h − lồi mạnh và một số áp dụng

Tác giả

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Tóm tắt


Bài báo này của chúng tôi chỉ ra định lí trội nổi tiếng của Hardy-Littlewood-Pólya vẫn còn đúng cho lớp hàm h - lồi mạnh. Áp dụng của kết quả này, chúng tôi mở rộng một số bất đẳng thức nổi tiếng cho các hàm lồi suy rộng thuộc lớp hàm h - lồi mạnh.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử Tác giả

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Bích; ĐT: 0983048837; Email: ntnbich@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Từ Thị Việt Hà, Dương Quốc Huy (2019). Định lí kiểu trội cho các P -hàm và ứng dụng. Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, 39.
 • Nguyễn Ngọc Huề, Phạm Thanh Thế (2021). Định lí kiểu trội cho hàm h - lồi và ứng dụng. Tạp chí Trường Đại học Tây Nguyên, 48.
 • Dương Quốc Huy (2018). Mở rộng định lí trội cho hàm lồi suy rộng và ứng dụng. Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, 32.
 • Angulo, H., Giménez, J., Moros A. M., Nikodem, K. (2011). On strongly h - convex functions. Ann. Funct. Anal. 2, no. 2, 85–91.
 • Bougoffa, L. (2006). New inequalities about convex functions. J. Inequal. Appl. Math. 7, no. 4, 6-8. 6. Day, P. W. (1973). Decreasing rearrangements and doubly stochastic operators. Trans. Amer. Math. Soc. 178, 383-392.
 • Hardy, G. H., Littlewood, J. E. and Pólya, G. (1929). Some simple inequalities satisfied by convex functions. Messenger Math. 58, 145-152.
 • Hardy, G. H., Littlewood, J. E. and Pólya, G. (1934). Inequalities. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Nikodem, K. (2015). Strongly Convex Function and Related Classes of Functions. In: Rassias, T.M.(eds.) Handbook of Function Equations. Functional Inequalities, vol 95, pp. 365-405. Springer Optimization and Its Application, New York.
 • Niculescu, C. P. and Persson, L. (2006). Convex functions and their applications. Springer Science + Business Media.
 • Niculescu, C.P., Roventa, I. (2017). Hardy-Littlewood-Pólya theorem of majorization in the framework of generalized convexity. Carpathian J. Math. 33, no. 1, 87-95.
 • Marshall, A. W., Olkin, I. (1981). Inequalities via Majorization–an introduction. Technical report No. 172, Standford University, California.