Kết quả vỗ béo bò lai Brahman tại tỉnh Lâm Đồng

Main Article Content

Kết quả vỗ béo bò lai Brahman tại tỉnh Lâm Đồng

Tác giả

Trương La
Bùi Thị Hiền

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả năng sinh trưởng, thành phần thân thịt xẻ của 2 nhóm bò lai Brahman được nuôi vỗ béo và không nuôi vỗ béo tại tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu thực hiện trên 24 bò đực lai 18 tháng tuổi (12 bò/lô thí nghiệm), nuôi trong 90 ngày. Kết quả cho thấy, nhóm bò được nuôi vỗ béo có khối lượng lúc 21 tháng tuổi là 326,3 kg/con và tăng khối lượng tuyệt đối trung bình là 867 g/con/ngày, đạt cao hơn so với nhóm bò không nuôi vỗ béo có cùng độ tuổi (P < 0,001), chỉ đạt tương ứng 294,8 kg/con và 534 g/con/ngày. Tỉ lệ thịt xẻ, tỉ lệ thịt tinh và tỉ lệ thịt loại 1 của bò được vỗ béo tương ứng là 51,2%; 40,2% và 35,2%, cao hơn so với nhóm bò lai không vỗ béo (48,3%; 37,0% và 33,2%). Bò được nuôi vỗ béo cho hiệu quả kinh tế cao hơn bò không nuôi vỗ béo, chênh lệch thu - chi giữa 2 nhóm bò là 803.000 đ/con.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Trương La

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trương La; ĐT: 0913411442; Email: trlanlntn@gmail.com.

Bùi Thị Hiền

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tài liệu tham khảo

  • Cải, Đ.V & Quyến, P.V. (2007). Hiệu quả vỗ béo của các nhóm bò lai F1 giống thịt. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 5(99) - 2007, trang: 9 - 12.
  • Cục Khuyến nông và Khuyến lâm (2005). Chăn nuôi bò thịt: tính năng sản xuất thịt của bò.
  • Hội Chăn nuôi Việt Nam (2000). Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm (tập 3). NXB Nông nghiệp, Hà Nội - 2000.
  • Kearl, L.C. (1982). Nutrient Requirements of Ruminants in Developing countries. International Feedstuffs Inst., Utah State Univ., Logan, USA.
  • La, T. (2009). Nghiên cứu lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt chất lượng cao tại Đắk Lắk. Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk, số 02/2009, trang: 16 - 19.
  • Trạch, N.X., Thơm, M.T. & Ban, L.V. (2005). Giáo trình chăn nuôi trâu bò. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
  • Trung, N.Q. (2015). So sánh con lai F1 giữa các giống bò Brahman, Red Angus, Lai Sind trên đàn bò nền địa phương và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh Bến Tre.
  • Viện Chăn nuôi Quốc gia (2003). Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc - gia cầm Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội - 2003.