Dạng lũy thừa thực của một số bất đẳng thức kiểu Young

Main Article Content

Dạng lũy thừa thực của một số bất đẳng thức kiểu Young

Tác giả

Hồ Xuân Thiên Bá
Phạm Thị Phương Trang

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng các kết quả về bất đẳng thức kiểu Young được đưa ra bởi Daeshik Choi (Math. Inequal. Appl. 21 (2018), no. 1, 99–106.) tới lũy thừa thực. Chúng tôi cũng đưa ra một số ứng dụng của các kết quả này vào lí thuyết ma trận.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử của Tác giả

Hồ Xuân Thiên Bá

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Hồ Xuân Thiên Bá; ĐT: 0346231276 ; Email: hxthienba@gmail.com.

Phạm Thị Phương Trang

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tài liệu tham khảo

  • Choi, D. (2018). A generalization of Young-type inequalities. Math. Inequal. Appl., 21(1), 99-106.
  • Cirtoaje, V., Cẩn, V. Q. B., & Anh, T. Q. (2010). Phân loại và phương pháp giải toán bất đẳng thức. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Hùng, P. K. (2006). Sáng tạo bất đẳng thức. Nhà Xuất bản Hà Nội.
  • Kittaneh, F. & Manasrah Y. (2010). Improved Young and Heinz inequalities for matrices. J. Math. Anal. Appl., 361(1), 262-269.
  • Manasrah, Y., & Kittaneh, F. (2015). A generalization of two refined Young inequalities. Positivity, 19(4), 757-768.
  • Mậu, N. V. (2006). Bất đẳng thức định lí và áp dụng. Nhà Xuất bản Giáo dục.