Sự hội tụ trung bình cho mảng kép các biến ngẫu nhiên và các biến ngẫu nhiên mờ độc lập đôi một và cùng phân phối trong không gian tổ hợp lồi

Main Article Content

Sự hội tụ trung bình cho mảng kép các biến ngẫu nhiên và các biến ngẫu nhiên mờ độc lập đôi một và cùng phân phối trong không gian tổ hợp lồi

Tác giả

Phạm Trí Nguyễn

Tóm tắtTrong bài báo này, (Ξ , d) là không gian metric được trang bị phép toán tổ hợp lồi và gọi là không gian tổ hợp lồi. Dựa trên định nghĩa về không gian tổ hợp lồi đưa ra bởi Terán và Molchanov năm 2006, chúng tôi thiết lập sự hội tụ trung bình cho mảng kép các biến ngẫu nhiên và các biến ngẫu nhiên mờ độc lập đôi một cùng phân phối trong không gian tổ hợp lồi.
Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử Tác giả

Phạm Trí Nguyễn

Trường Đại học Điện lực;
Tác giả liên hệ: Phạm Trí Nguyễn; ĐT: 0972823080; Email: nguyenpt@epu.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Cabrera, M.O. & Volodin, A. (2005). Mean convergence theorems and weak laws of large numbers for weighted sums of random variables under a condition of weighted integrability, J. Math. Anal. Appl., 305, 644-658.
 • Chen, P. and Wang, D. (2012). convergence for B-valued random elements, Acta Math. Sinica, English Series, 28, 857-868.
 • Gut, A. (2005). Probability: A Graduate Course, Springer.
 • Li, S., Ogura, Y. and Kreinovich, V. (2002). Limit theorems and applications of set-valued and fuzzy set-valued random variables, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Nguyen, P.T. (2022). Mean convergence theorems for double array of fuzzy random variables in metric spaces, Nonlinear Functional Analysis and Applications, 27 (3), 621-640.
 • Quang, N.V. and Nguyen, P.T. (2015). Some strong laws of large number for double array of random upper semicontinuous functions in convex combination spaces, Statistics and Probability Letters, 96, 85-94.
 • Quang, N.V. and Thuan, N.T. (2012). On the strong laws of large number for double arrays of random variables in convex combination spaces, Acta Math. Hungar., 34, 543-564.
 • Sung, S.H. (2013). Convergence in r-mean of weighted sums of NQD random variables, Applied Mathematics Letters, 26, 18-24.
 • Terán, P. and Molchanov, I. (2006). The law of large numbers in a metric space with a convex combination operation, J. Theoret. Probab., 19 (4), 875-898.
 • Terán, P. and Molchanov, I. (2006). A general law of large numbers, with applications, Advances in Soft Computing, 6, 153-160.
 • Thanh, L.V. (2005). Strong law of large numbers and convergence for double arrays of independent random variables, Acta mathematica Vietnamica, 30 (3), 225-232.