Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào và các yếu tố liên quan đến lũ lụt đến thu nhập của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào và các yếu tố liên quan đến lũ lụt đến thu nhập của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Nguyễn Văn Hóa
Đặng Thi Thu Vân

Tóm tắtBài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của lũ lụt và các yếu tố đầu vào liên quan đến lũ lụt đến thu nhập của các hộ nông dân ở tỉnh Đắk Lắk. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập trong năm 2022 từ 400 hộ thuộc bốn thôn buôn của bốn xã trên địa bàn bốn huyện trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và được kết hợp với số liệu thứ cấp về lũ lụt trên địa bàn trong 10 năm trở lại đây. Kết quả ước lượng thông qua hàm Cobb-Douglas cho thấy diện tích bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chi phí phòng và chống lũ lụt cũng như đầu vào lao động, chi phí sản xuất và vốn vay có ảnh hưởng đến thu nhập của hộ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số gợi ý chính sách cũng đã được đề xuất.
Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Văn Hóa

Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Hóa; ĐT: 0849455555; Email:nguyenvanhoa@ttn.edu.vn.

Đặng Thi Thu Vân

Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

 • Bùi Tiến Dũng và cộng sự (2014), "Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân trồng lúa ở Cần Thơ", Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 31 (2014): 117-123.
 • Bernard, Andrew B, and Jones, Charles I, (1996), "Productivity Across Industries and Countries: Time Series Theory and Evidence," The Review of Economics and Statistics, February 1996, pp,135-146.
 • Blaug, M, (1985) Economic Theory in Retrospect, (4th ed), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Cristina Echevarria (1998), "A three-factor agricultural production function: the case of Canada", Volume 12, Number 3, International Economic Journal.
 • Echevarria, Cristina (1995), "Agricultural Development versus Industrialization: Effects of Trade," Canadian Journal of Economics, August 1995, pp, 631-647.
 • Echevarria, Cristina, "Changing Sectoral Composition Associated with Economic Growth (1997)," International Economic Review, May 1997, pp, 431-452.
 • Hayami, Yujiro and Ruttan, Vernon W, (1971), Agricultural Development, Baltimore: The Johns Hopkins Press.
 • Jorgenson, Dale W,, Gollop, Frank M,; and Fraumeni, Barbara M,(1987), Productivity and U,S, Economic Growth, Cambridge (MA): Harvard University Press
 • Kongsamut, Piyabha (1995), "Structural Change and Long-run Growth," mimeo, December 1995.
 • Laitner, John (1994), "Structural Change and Economic Growth," mimeo, May pp, 1994.
 • Martin, Will and Mitra, Devashish (1993), "Technical Progress in Agriculture and Manufacturing," mimeo, October 1993.
 • Matsuyama, Kiminori (1992), "Agricultural Productivity, Comparative Advantage, and Economic Growth," Journal of Economic Theory, December 1992, pp 317-334.
 • Mitscherlich, E,A, (1909) "Das Gesetz des Minimums und das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages," Landw, Jahrb,, 38, pp, 537–52.
 • Mundlak, Y, and Razin, A, (1971) "On Multistage Multiproduct Production functions", American Journal of Agricultural Economics, 53(3), pp, 491-499.
 • SK, Mishra (2007), "A brief history of production function", North Eastern Hill University, India,https://vi,wikipedia,org/wiki/Johann_Heinrich_von_Th%C3%BCnen
 • Spillman, W,J, (1924) The Law of Diminishing Returns, World Book Co,, Yonkers-on- Hudson, New York,
 • Wikipedia-a (n/a) "Cobb–Douglas production function". https://en,wikipedia,org/wiki/Cobb%E2%80%93 Douglas_production_function.